หน้าแรก
การแจ้งกำหนดการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์

             สบ.ทร. ได้สำเนาคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์แจกจ่ายให้ นรอ.และหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว การที่ กพ.ทร.แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ทางเวปไซต์อีกทางหนึ่ง ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ นรอ.เท่านั้น
 

สถานที่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์
 พระที่นั่งอัมพรสถาน
 พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน                      
 เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
 
 
รับผิดชอบโดย
แผนกกำลังพลพิเศษ กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ โทร.02 475 4091