หน้าแรก
การแจ้งกำหนดการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์

             สบ.ทร. ได้สำเนาคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์แจกจ่ายให้ นรอ.และหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว การที่ กพ.ทร.แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ทางเวปไซต์อีกทางหนึ่ง ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ นรอ.เท่านั้น
 

สถานที่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน      
 พระที่นั่งอัมพรสถาน      
 พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน                      
 เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท      
 พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระบรมมหาราชวัง                        
 
 
รับผิดชอบโดย
แผนกกำลังพลพิเศษ กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ โทร.02 475 4091