ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร. นอกประจำการ (One Stop Service : OSS)

 

     จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ สังกัด ทร. ที่ลาออก เกษียณอายุราชการและทายาท
ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยรวมการบริการของ กพ.ทร. กง.ทร. สก.ทร. สธน.ทร. พร. และ สอ.วด. ไว้ ณ ที่เดียวกัน