บำเหน็จตกทอด
          ถ้าข้าราชการ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง (เว้นผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพลลภาพ) ให้จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดแก่ทายาท

ทายาทที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด

 • บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน
 • คู่สมรสให้ได้รับ 1 ส่วน
 • บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน (บิดาตามสายเลือด)
 • กรณีทายาทข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ตายไปเสียก่อน ให้แบ่งบำเหน็จตกทอดกันระหว่างทายาทที่มีชีวิตอยู่
          กรณีไม่มีทายาท และผู้ตายมิได้ทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้ให้ผู้ใด หรือผู้ที่ผู้ตายแสดงเจตนาระบุตัวไว้ตายไปก่อน บำเหน็จตกทอดเป็นอันยุติ

ทายาทที่ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด

ทายาทไม่มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด เกิดจากการกระทำของข้าราชการทหาร หรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญหรือเกิดจากการกระทำของทายาทเอง ดังนี้
 • ข้าราชการทหารตายระหว่างรับราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นเกิดขึ้นจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ทายาทไม่มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด
 • ข้าราชการทหารต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทำผิดนั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออก ทายาทไม่มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด
 • ผู้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ได้กระทำความผิดอาญา ซึ่งไม่ใช่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือถูกฟ้องว่าเป็นบุคคลล้มละลาย ถ้าถึงแก่ความตายก่อนมีคดีหรือก่อนคดีถึงที่สุดให้กระทรวงเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นเคยสังกัดอยู่พิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้นั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงไว้เกินกว่าหนึ่งปีแล้ว ทายาทไม่มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด
 • ทายาทหรือบุคคลซึ่งผู้รับบำนาญแสดงเจตนาไว้ เสียสิทธิรับบำเหน็จตกทอด กรณีดังต่อไปนี้
 • เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทำหรือพยายามกระทำให้เจ้าบำนาญถึงแก่ความตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทำหรือพยายามกระทำให้ทายาทด้วยกัน ถึงแก่ความตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • เป็นผู้ที่ได้ฟ้องเจ้าบำนาญหาว่ากระทำความผิดโดยมีระวางโทษถึงประหารชีวิต และตนเองกลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทำพยานเท็จ


การคำนวณบำเหน็จตกทอด           บำเหน็จตกทอด = เวลาราชการจำนวนปี X เงินเดือนเดือนสุดท้ายการทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
          กระทรวงการคลังได้ออกประกาศ เรื่องการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดเพื่อให้ข้าราชการ หรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญซึ่งไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด โดยทำเป็นหนังสือยื่นไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือหน่วยเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัดบำนาญตามแบบและวิธีการดังนี้
 • ให้ข้าราชการ หรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 2 ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่งส่งเก็บไว้ที่สมุดหรือแฟ้มประวัติของข้าราชการ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ให้เก็บไว้ที่หน่วยเบิกเบี้ยหวัดบำนาญที่ตนเองขอรับเงิน 1 ฉบับ
 • เมื่อได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดแล้ว จะมีผลนับแต่วันที่ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาฯ ต่อหน่วยราชการเจ้าสังกัด หรือเบิกเบี้ยหวัดบำนาญ
 • การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ให้ระบุชื่อผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด ในกรณีที่ได้แสดงเจตนาฯ ผู้มีสิทธิไว้เกินกว่าหนึ่งคน ให้กำหนดส่วนผู้มีสิทธิทุกคนไว้ให้ชัดเจนถ้าไม่ได้กำหนดส่วนไว้ให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับในอัตราส่วนที่เท่ากัน
 • เมื่อมีการโอนเบี้ยหวัดบำนาญไปเบิกจ่ายหน่วยใด หน่วยเบิกเบี้ยหวัดบำนาญจะส่งหนังสือแสดงเจตนาฯ ดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือสำคัญการโอน โดยหน่วยเบิกเบี้ยหวัดบำนาญแห่งใหม่เก็บไว้เพื่อให้ผู้มีสิทธิติดต่อขอรับหนังสือแสดงเจตนา เมื่อผู้แสดงเจตนาฯ เสียชีวิตแล้ว
 • ข้าราชการ หรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดตามหนังสือเจตนาฯ ให้ทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดฉบับใหม่ แล้วนำไปยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือหน่วยเบิกเบี้ยหวัดบำนาญ และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงขอยกเลิกลงในหนังสือแสดงเจตนาฯ ฉบับเดิม
 • การขูดลบ ขีดฆ่า หรือการแก้ไขเปลี่ยนอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาฯ ให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย