เงินช่วยพิเศษ
          เงินช่วยพิเศษ คือ เงินจำนวนหนึ่งที่ทางราชการจ่ายให้แก่บุคคลที่ข้าราชการทหาร ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่เสียชีวิต ได้แสดงเจตนาระบุชื่อตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษไว้ หรือจ่ายให้แก่ทายาทกรณีไม่ได้แสดงเจตนาไว้ เพื่อจัดการงานศพของข้าราชการทหาร ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ซึ่งเสียชีวิตและไม่ได้เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง (พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535)

หลักเกณฑ์การจ่าย
 • ข้าราชการทหารเสียชีวิต จ่ายเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงินเดือน รวมเงินเพิ่มต่าง ๆ
 • ผู้รับเบี้ยหวัดเสียชีวิต จ่ายเงินช่วยพิเศษเท่ากับเบี้ยหวัด 3 เดือน รวมเงินช่วยค่าครองชีพ
 • ผู้รับบำนาญเสียชีวิต จ่ายเงินช่วยพิเศษเท่ากับบำนาญ 3 เดือน รวมเงินช่วยค่าครองชีพ

ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ
           กรณีข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ถึงแก่ความตาย โดยมิได้ทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ หรือบุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้ตายก่อนข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ หรือก่อนมีการจ่ายเงิน ก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามลำดับ ดังนี้
 • คู่สมรส - กรณี ยื่นขอรับเงินช่วยพิเศษ และกระทรวงการคลังโอนเงินให้หน่วยเบิกจ่ายแล้วเสียชีวิตก่อนได้รับเงิน ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
            - กรณี ยื่นขอรับเงินช่วยพิเศษแล้ว เสียชีวิตก่อนที่กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้หน่วยเบิกจ่าย ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่บุคคลลำดับต่อไป
 • บุตร
 • บิดา-มารดา

           ถ้าบุคคลในลำดับก่อนยังมีชีวิตอยู่ บุคคลในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษถ้าบุคคลผู้มีสิทธิในลำดับเดียวกันมีหลายคน สามารถมอบหมายให้บุคคลใดมารับเพียงคนเดียวได้ระยะเวลาการขอรับเงินช่วยพิเศษ

การขอรับเงินช่วยพิเศษ
 • ให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับเงิน (ตามแบบ) ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ข้าราชการทหาร ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เสียชีวิต
 • กรณีผู้เสียชีวิตเป็นข้าราชการให้ผู้มีสิทธิยื่นต่อส่วนราชการต้นสังกัดของผู้เสียชีวิต ถ้าเป็นผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญให้ผู้มีสิทธิยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก
การทำหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษ
           ข้าราชการ หรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ประสงค์จะทำหนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษให้จัดทำตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด มีวิธีการดังนี้
 • ให้มอบหนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษไว้ ณ ส่วนราชการที่ตนสังกัดถ้าเป็นผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญสังกัดจะระบุไว้ในคำสั่ง ให้ออกจากราชการ เพื่อเก็บไว้ในสมุดประวัติ หรือแฟ้มประวัติ เมื่อมีการโอนย้ายก็ให้ส่งหนังสือดังกล่าวตามไปด้วยและให้มีการบันทึกการแสดงเจตนาไว้ในสมุด หรือแฟ้มประวัติ
 • ให้ระบุชื่อผู้รับเงินช่วยพิเศษแต่เพียงรายเดียวหากจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษในภายหลัง ให้ทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดและให้แนบฉบับเดิมไว้ด้วย
 • การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ ให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้