ข้อมูลสิทธิกำลังพลของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

Download เอกสาร

กรณีเสียชีวิต

 

กรณีทุพพลภาพ

ระหว่างมีชีวิต

เมื่อเสียชีวิต

 

กรณีบาดเจ็บ/ สูญเสียอวัยวะ

 

 

การจ่ายเงินบำรุงขวัญในการเยี่ยมผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ

บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการ

เจ็บป่วยอันมิใช่จากการรบ (ทางธุรการ)

Download เอกสาร