หมายเหตุ
   - อนุมัติแก้ไขการปฏิบัติในการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ และในห้วงระยะเวลาสำคัญ