- banner1

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.กพ.ทร. เมื่อ 30 ก.ย.64 ณ บริเวณพื้นที่หน้าสำนักงาน จก.กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

[ดูรายละเอียด...]

  • 2021-10-14 10:39:15

    โดย : กกล.กพ.ทร.

    พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.กพ.ทร. เมื่อ 30 ก.ย.64 ณ บริเวณพื้นที่หน้าสำนักงาน จก.กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

    [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร.นอกประจำการ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง

 

 

แผนกผลิตกำลังพลสำรอง กนผ.สบพ.กพ.ทร.

เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตร ทร.

วารสาร กพ.ทร. ประจำเดือน