- banner1

การวิ่งออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 28 พ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1700 ณ บริเวณหน้า บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน

[ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  การวิ่งออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 28 พ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1700 ณ บริเวณหน้า บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ น.ต. ว่าที่ ร.ท. และ ว่าที่ ร.ท.หญิง จำนวน 7 นาย เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61 ณ สน.จก.กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. (วังนันทอุทยาน)

  [ดูรายละเอียด...]

 • โดย : 

  การประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ของ จก.กพ.ทร. ประจำปี งป.2562 เมื่อ 3 ต.ค.61 ณ ห้องประชุม กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • 12 ต.ค.2561

  โดย : 

  พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.กพ.ทร. เมื่อ 1 ต.ค.61 ณ บริเวณพื้นที่หน้าสำนักงาน จก.กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 • 18 ก.ย.2561

  โดย : 

  พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการสังกัด กพ.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๑๘ นาย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม กพ.ทร. ชั้น ๑ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

  [ดูรายละเอียด...]

 

เวรประจำพระองค์

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

การลาออกจากสมาชิก กบข.

สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจากราชการ

 

 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

สิทธิกำลังพลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพ.ทร.

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร.นอกประจำการ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ

สำนักงานทหารเรือหญิง

 

 

แผนกผลิตกำลังพลสำรอง กนผ.สบพ.กพ.ทร.

วารสาร กพ.ทร. ประจำเดือน