วิสัยทัศน์กองทัพเรือ  เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน้าที่ 1 :  123456789101112131415161718192021222324252627

9 มี.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 402 ครั้ง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อ 3 มี.ค.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4655040


6 มี.ค. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 318 ครั้ง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิพิเศษของกำลังพลเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนและการช่วยเหลือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) เมื่อ 27 ก.พ.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4655040


27 ก.พ. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 815 ครั้ง
พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี งป.58 และได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ เมื่อ 18 ก.พ.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4655040


11 ก.พ. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 430 ครั้ง
จก.กพ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนในสังกัด


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 4650071


9 ก.พ. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 426 ครั้ง
พล.ร.ต.วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผอ.สบพ.กพ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการย้ายบรรจุข้าราชการภายใน ทร. วาระ เม.ย.58


โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.(02) 4651115


2 ก.พ. 2558   จำนวนผู้เข้าดู : 686 ครั้ง
พล.ร.ท.ไพโรจน์ อุ่นใจ จก.กพ.ทร. ประธานการสอบคัดเลือก นรจ. เพื่อเลื่อนฐานะเป็น นนร. ประจำปี 2558


โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.(02) 4651115

[ดูทั้งหมด...]