[8 ธ.ค.57]   ข่าว กพ.ทร.ให้ข้าราชการ Undo กบข.
[8 ธ.ค.57]   การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
[8 ธ.ค.57]   หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กห 0406.5-114 ลง 25 พ.ย.57
[8 ธ.ค.57] แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และแจ้งจำนวนเงินส่วนเพิ่มที่ผู้รับบำนาญมีสิทธิได้รับจากทางราชการ (แบบ บ.1)
[8 ธ.ค.57] แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ (แบบ ข.1)
[14 พ.ย.57] พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557
[14 พ.ย.57] แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสมัคร Undo
[10 ต.ค.57] การบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ. Undo โดย คุณสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง"
[1 ก.ย.57] เอกสารบรรยายโดย คุณนิโลบลฯ (ขั้นตอนการลาออกจาก กบข.)
[25 ส.ค.57] ข่าวจากโพสทูเดย์ เปิดกฏหมายร้อนประเดิมงาน สนช.
[25 มิ.ย.57] ข่าวกรมบัญชีกลางแจ้งความคืบหน้ากฏหมาย กบข.
[15 พ.ค.57] ข่าว กพ.ทร. ที่ 83/04/57 มวว.220950 เม.ย.57 เรื่อง ผลกระทบต่อการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพลกรณีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
[1 พ.ค.57] ผลกระทบต่อการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพลกรณีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
[1 ม.ค.57] เอกสารบรรยายการลาออกจาก กบข.ของกองทุนบำเหน็จบำนาญ
[1 ม.ค.57]  เอกสารบรรยายเรื่องการลาออกจาก กบข. ของกรมบัญชีกลาง