Home ภารกิจ/วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา หน่วยขึ้นตรง กพ.ทร. ติดต่อเรา ระบบ Info


ภารกิจ

     มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังพล ได้แก่ การเตรียมกำลังพล การจัดหากำลังพล การจัดการกำลังพล การปกครองกำลังพล การสัสดี การศึกษา การสวัสดิการ การบำรุงขวัญและวินัยทหาร ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการกำลังพลและวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบ มีเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ.วิสัยทัศน์

     บริหารจัดการกำลังพลแบบองค์รวม เพื่อขับเคลื่อนกองทัพเรือสู่องค์กรชั้นนำทางทะเลแห่งภูมิภาคพันธกิจ

1. ปรับปรุงกระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล ทร.
2. ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทร.
3. ปรับปรุงกระบวนการการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร