นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25)

- นโยบาย ผบ.ทร. ด้านกำลังพล

- แผนแม่บทการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนากำลังพล

- แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)

- ผลการดำเนินงานตามนโยบาย ผบ.ทร. งป.65 ด้านกำลังพล (ไตรมาส 1) (ต.ค.64 - ธ.ค.64)

- ผลการดำเนินงานตามนโยบาย ผบ.ทร. งป.65 ด้านกำลังพล (ไตรมาส 2) (ม.ค.65 - มี.ค.65)

- คณะทำงานแก้ไขปัญหาความแออัดของกำลังพลกองทัพเรือและแนวทางการรับราชการ

- คณะทำงานย่อยแก้ไขปัญหาความแออัดของกำลังพลกองทัพเรือและแนวทางการรับราชการ

- โครงการศึกษา

    - โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.65

    - โครงการศึกษาและอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. ประจำปี งป.65

    - โครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร. ประจำปี งป.65

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)

- การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร (เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ อทร.๑๐๐๑ การกำลังพล)

    - แนวทางการรับราชการนายทหาร ก.

    - แนวทางการรับราชการนายทหาร ป.

- การพัฒนาบุคลากร (เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ อทร.๑๐๐๒ การศึกษา)

- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

    - การประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพลกองทัพเรือ

    - ปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพลกองทัพเรือ

- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    - การให้คุณให้โทษ (เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ อทร.๑๐๐๓ การปกครอง)

    - การสร้างขวัญกำลังใจ (เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ อทร.๑๐๐๔ สิทธิกำลังพล)

- คำสั่งตั้งคณะกรรมการ

- หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

- หลักเกณฑ์การเข้ารับการศึกษา

    - หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

    - หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

    - หลักสูตรนายทหารอาวุโส

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)

- สรุปผลการทบทวนกระบวนการจัดหาและจัดการกำลังพลของ ทร. ประจำปี งป.65

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งป.64

- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ ทร. ประจำปี งป.64

- รายงานผลพัฒนากำลังพล ประจำปี งป.63

- รายงานผลพัฒนากำลังพล ประจำปี งป.64ดำเนินการโดย :
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิเคราะห์และประเมินค่า สำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ โทร.55768