กรมกำลังพลทหารเรือ กองทัพเรือ
Home ภารกิจ/วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา หน่วยขึ้นตรง กพ.ทร. ติดต่อเรา
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
  จำนวนผู้เข้าชม :   ครั้ง


โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติสภากลาโหม ประจำปี งป.67  
หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติสภากลาโหม ประจำปี งป.67
คู่มือโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติสภากลาโหม ประจำปี งป.67
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร ประจำปี งป.67  
ข่าว กพ.ทร. ที่ กกพ.28/04/66 มวว.100830 เม.ย.66
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนของ กห. ประจำปีงบประมาณ 67
หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ
คู่มือโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร (ออกจากราชการ 2 ต.ค.62 - 2 ต.ค.66) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.63 – 67)
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร ประจำปี งป.66  
ข่าว กพ.ทร. ที่ กกพ.25/04/65 มวว.051420 เม.ย.65
หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ
คู่มือโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร (ออกจากราชการ 2 ต.ค.62 - 2 ต.ค.66) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.63 – 67)
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร ประจำปี งป.65
ข่าว กพ.ทร. ที่ กกพ.47/06/64 มวว.111620 มิ.ย.64
หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ
คู่มือโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร (ออกจากราชการ 2 ต.ค.62 - 2 ต.ค.66) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.63 – 67)
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร ประจำปี งป.64
ข่าว กพ.ทร. ที่ กกพ.47/05/63 มวว.191610 พ.ค.63
คู่มือโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร (ออกจากราชการ 2 ต.ค.62 - 2 ต.ค.66) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.63 – 67)
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร ประจำปี งป.63
ข่าว กพ.ทร. ที่ กกพ.24/04/62
รายละเอียด

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร ประจำปี งป.61
ข่าว กพ.ทร. ที่ กกพ.27/02/60 มวว.070845 ก.พ.60
รายละเอียด

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี งป.61
ข่าว กพ.ทร. ที่ กกพ.140/01/60 มวว.250930
รายละเอียด
แบบฟอร์มตรวจสอบหนี้สิน

โครงการเกษียณฯ ของ กห. ตามมติ กขท. 2 ต.ค.60 - 2 ต.ค.62 ประจำปี งป.60 - 62
ข่าว กพ.ทร. ที่ กกพ.72/12/59 มวว.131035 สม.ขอข้อมูลจำนวนผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี งบประมาณ 2561
ข่าว กพ.ทร. ที่ กกพ.78/04/59 แจ้ง นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ
คุ๋มือแนวทางโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร 2 ต.ค.60 - 2 ต.ค.62

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ ทร. ประจำปี งป.60
ข่าว กพ.ทร. ที่ กกพ.12/02/59 แจ้ง นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ
หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
แบบฟอร์มตรวจสอบหนี้สิน


โครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำปี งป.59
ข่าว กพ.ทร. ที่ 151/06/58 แจ้ง นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ
รายละเอียดโครงการฯ
หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
แบบฟอร์มตรวจสอบหนี้สิน


โครงการฯ ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร (กขท.) ประจำปี งป.59 (2 ต.ค.58)
ข่าว กพ.ทร. ที่ 153/06/58 แจ้ง นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ
รายละเอียดโครงการฯ
กำหนดการตามโครงการฯ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
แบบฟอร์มการสมัคร


โครงการฯ ตามมติสภากลาโหม
ข่าว กพ.ทร. ที่ กกพ 02/08/59 มวว.010900 ส.ค.59 (แจ้ง นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ)
รายละเอียดโครงการฯ
ใบลาออกตามมติสภากลาโหม


โครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำปี งป.58
ข่าว กพ.ทร. ที่ 104/06/57 แจ้ง นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ
รายละเอียดโครงการฯ
กำหนดการตามโครงการฯ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
แบบฟอร์มการสมัคร
การดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ 2558


โครงการฯ ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร (กขท.) ประจำปี งป.58
ข่าว กพ.ทร. ที่ 106/06/57 แจ้ง นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ
รายละเอียดโครงการฯ
กำหนดการตามโครงการฯ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
แบบฟอร์มการสมัคร


คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 127 นาย
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 2,896 นาย
คำสั่ง ทร. ที่ 291/2557 เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติ ครม. ประจำปีงบประมาณ 2558
คำสั่ง กห. ที่ 636/2557 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการตามมติสภากลาโหม
คำสั่ง กห. ที่ 707/2557 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการก่อนเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ก.ย.56
คำสั่ง กห. ที่ 734/2557 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการก่อนเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ก.ย.56