การบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ทร. ที่จะเกษียณอายุราชการ ใน 1 ต.ค.61
รายชื่อข้าราชการ ทร. ที่เกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.61
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 434/2560 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (ชั้นนายพลเรือ สังกัด ทร.)
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 435/2560 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (สังกัด ทร.)
คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 10/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตรออกจากราชการ (สังกัด ทร.)
รายชื่อข้าราชการ ทร. ที่เกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.60
การบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ทร. ที่จะเกษียณอายุราชการ ใน 1 ต.ค.60
การอบรมกำลังพลหน่วยพื้นที่กรุงเทพฯ ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง e-filing
คำสั่ง กห. ที่ 648/2559 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ก.ย.56
คำสั่ง กห. ที่ 269/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ก.ย.56
คำสั่ง กห. ที่ 631/2559 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early) ใน 1 ต.ค.59
การรับแบบผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด พื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง 9 - 10 ส.ค.59 ณ อาคารเรียนรวม รร.ชุมพลทหารเรือฯ ยศ.ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่าง 23 - 24 ส.ค.59 ณ นันทอุทยานสโมสร พื้นที่ ทรภ.3 ระหว่าง 8 - 9 ก.ย.59 และ ทรภ.2 ระหว่าง 12 - 13 ก.ย.59
การรับแบบของผู้เกษียณอายุราชการ พื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง 24 - 26 พ.ค.59 ณ อาคารเรียนรวม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ และภาคใต้ ระหว่าง 7 - 8 มิ.ย.59 ณ นันทอุทยานสโมสร
รายชื่อข้าราชการ ทร. เกษียณอายุราชการ ใน 1 ต.ค.59
ราชกิจจาพระราชทานยศทหารเออรี่นายพล 1 ต.ค.58
ราชกิจจาพระราชทานยศทหารเออรี่ต่ำกว่านายพล 1 ต.ค.58
คำสั่งให้ออกจากราชการเออรี่สัญญาบัตร 1 ต.ค.58
คำสั่งให้ออกจากราชการเออรี่ต่ำกว่าสัญญาบัตร 1ต.ค.58
การรับแบบผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด พื้นที่กรุงเทพฯ และภาคใต้ ระหว่าง 19 - 20 ส.ค.58 ณ นันทอุทยานสโมสร พื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง 27 - 28 ส.ค.58 ณ อาคารเรียนรวม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
ข่าวการรับเกษียณอายุราชการพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ ระหว่าง 28 - 29 พ.ค.58 พื้นที่กรุงเทพและภาคใต้ ที่นันทอุทยานสโมสร ระหว่าง 3 - 4 มิ.ย.58
รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด ทร. ใน 1 ต.ค.58
ข่าวการจัดทำบัตรประจำตัว การรับเรื่องเกษียณอายุราชการและ Early รวมทั้งตรวจประวัติ พื้นที่ภาคใต้ ระหว่าง 8 - 12 ก.ย.57 และงดทำบัตรพื้นที่กรุงเทพ
การรับแบบเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early) พื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2557
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early) ใน 1 ต.ค.57
การรับแบบผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early) ใน 1 ต.ค.57 สำหรับผู้ที่สังกัดในพื้นที่กรุงเทพและภาคตะวันออก
การรับแบบผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 พื้นที่กรุงเทพและภาคตะวันออก
รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด ทร. ใน 1 ต.ค.57
ลำดับเอกสารการยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ กบข. กรณีเกษียณอายุราชการ
ลำดับเอกสารการยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ กบข. กรณี Early
ข่าว กพ.ทร. เรื่องการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับบำนาญเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2546 ซึ่งออกจากราชการตั้งแต่ 30 ก.ย.55 - 30 ก.ย.56
รายชื่อผู้มีสิทธิทำบำนาญเพิ่มเนื่องจากปรับระดับชั้นเงินเดือน ตามคำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 642/2556 ลง 30 ก.ย.56
รายชื่อผู้มีสิทธิทำบำนาญเพิ่มเนื่องจากปรับระดับชั้นเงินเดือน ตามคำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 601/2556 ลง 19 ก.ย.56
สรุปผลการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของทหารผ่านศึก
ข่าวรับแบบผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2556 พื้นที่กรุงเทพและภาคตะวันออก
รายชื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการประจำปี 2556
ข่าวการบรรยายและขอรับสิทธิพื้นที่ กทม. และพื้นที่สัตหีบ ของผู้ร่วมโครงการ Early ใน 1 ต.ค.55
รายชื่อผู้ขอเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ใน 1 ต.ค.55
โครงการบรรยายเรื่องการเกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการ Early พื้นที่ภาคใต้
การบรรยายเรื่อง การขอรับสิทธิบำเหน็จบำนาญกรณี Early Retry
การบรรยายเรื่อง การขอรับสิทธิบำเหน็จบำนาญกรณีเกษียณอายุราชการ
การประชุมสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการและการดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการผู้ที่จะครบเกษียณอายุใน 1 ต.ค.55
รายชื่อข้าราชการ ทร. ที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.55
คู่มือแนะนำข้าราชการทหารกองทัพเรือที่ออกจากราชการหรือเกษียณอายุ
ความรู้เรื่องเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จตกทอด
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่รับผิดชอบเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปี งป.2556