เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
          ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เมื่อเสียชีวิตนอกจากจะได้รับบำเหน็จตกทอดแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก กบข. ประกอบด้วยเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว